Riitainen saatava – syyt, seuraukset ja ratkaisut

Ei kommentteja

Riitauttiko asiakkaasi lähettämäsi laskun? Asiakkaan riitautus laskusta ei ole yritykselle koskaan rutiiniluonteinen tilanne, vaan aiheuttaa tyypillisesti paljon kysymyksiä ja selvitettävää tuotteen tai palvelun toimittaneelle yritykselle. Asiakkaasi esittämä riitautus kannattaa käsitellä huolellisesti ja nopeasti.

Selvitä nopeasti syyt, miksi saatava on riitainen

Jos asiakkaasi ei ole antanut selvitystä riitautuksen perusteista, niitä on syytä pyytää asiakkaalta ja aina ensisijaisesti kirjallisesti. Jos annettu selvitys tuntuu puutteelliselta tai heppoiselta, voi asiakkaalta pyytää vielä lisäselvitystä ja tarkempia tietoja.

Tiedon vastaanottamisen jälkeen asian selvittely yrityksen sisällä kannattaa käynnistää nopeasti ja myös saattaa loppuun. Riitautuksen peruste voi olla selkeä ja helposti korjattavissa yrityksen omasta toimesta esimerkiksi antamalla alennus tai toimittamalla korvaava tuote. Joskus reklamaatio voi olla kuitenkin epäselvempi tai se voi tuntua jopa perusteettomalta. Tosiasiassa joskus riitautus voi olla myös ns. aiheeton.

Tästä huolimatta asia täytyy aina selvittää ja hakea tilanteeseen ratkaisu, hankalan tilanteen jättäminen roikkumaan ja ajan kuluminen on usein huonoin mahdollinen vaihtoehto kaikille osapuolille. Jos asia ei ratkea omin voimin, kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen.

Yleinen syy riitautuksen taustalla voi olla yrityksen käyttämissä sopimusehdoissa tai peräti liiketoiminnassa ilman liiketoimintaa turvaavia sopimusehtoja. Jos tähän viittaavaa tulee esille, lakimiehemme neuvovat mielellään sopimusasioissa ja tarvittaessa laativat liiketoimintaasi tulevat sopimusehdot. Lue lisää sopimusriskeistä aiemmasta blogistamme.

Saatava on riitainen ja tieto siitä tulee vasta perintävaiheessa, miten tulee toimia?

Tavallisimmin riitautus tulee esille laskun lähettämisen jälkeen tai tuotteen tai palvelun luovuttamisen yhteydessä tai heti sen jälkeen. Joskus riitautus tulee esille kuitenkin vasta perintätoimenpiteiden alettua. Perintää sääntelee ns. Perintälaki (Laki saatavien perinnästä 22.4.1999/513). Laissa on pykälä maksuvelvollisuuden kiistämisestä:

4 b § (18.1.2013/31)
Maksuvelvollisuuden kiistäminen
Tämän lain mukaista perintää ei saa jatkaa, jos velallinen kiistää maksuvelvollisuutensa.
Perintää saa kiistämisestä huolimatta jatkaa, jos velallinen ei esitä kiistämiselle perustetta tai vetoaa ainoastaan sellaiseen perusteeseen, jolla selvästi ei ole vaikutusta velallisen maksuvelvollisuuteen.
Suoraan ulosottokelpoisen saatavan perintää saa kiistämisestä huolimatta jatkaa, jollei velallinen ole tehnyt verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 9 §:ssä tarkoitettua perustevalitusta tai käyttänyt muuta siihen rinnastettavaa oikeussuojakeinoa.

Perintälaki siis sääntelee sitä, että riitautuneen saatavan perintää ei saa jatkaa vapaaehtoisen perinnän keinoin. Asian hoitamista ja selvittelyä voidaan kuitenkin jatkaa Visma Dueton lakimiehen toimesta.

Erilaiset ratkaisut riitaisen saatavan hoitamiseen

Riitautuneen saatavan hoitaminen alkaa usein maksuttomalla alkuneuvottelulla lakimiehen kanssa. Lakimies antaa tässä vaiheessa alustavan arvion tilanteesta ja etenemisvaihtoehdoista.

Ensimmäiset lakimiehen toimenpiteet tähtäävät tyypillisesti sovinnolliseen ratkaisuun. Lakimies tutustuu asiakirjoihin ja on yhteydessä asian tiimoilta kirjeitse tai puhelimitse tarvittaviin tahoihin asian selvittämiseksi. Tämän tiedon pohjalta käynnistyvät neuvottelut, joissa tyypillisesti haetaan sovintoratkaisua asialle.

Jos riitautunut saatava ei ratkea neuvottelemalla, on yhtenä vaihtoehtona käynnistää oikeudelliset toimenpiteet ns. laajalla haastehakemuksella. Asia etenee kirjallisen ja suullisen valmistelun kautta ns. pääkäsittelyyn.

Usein yrityksen oikeusturvavakuutus kattaa kuluja omavastuuosuutta lukuun ottamatta, mutta riitaisen saatavan hoitoon ja oikeudenkäyntiin liittyy aina myös kuluriski. Tilanteeseen sopivista toimenpiteistä neuvoteltaessa ja päätettäessä käydään lakimiehen kanssa läpi myös kuluriskiä kyseisen toimeksiannon osalta. On hyvä huomioida, että vastaan voi tulla myös tilanteita, joissa ei kannata joko saatavan pienen pääoman tai tilanteen epäselvyyden vuoksi edetä. Tällöin saatavan voi kirjata luottotappioksi.

Lopuksi vielä lyhyet toimintaohjeet, jos asiakkaasi on riitauttanut laskusi:

  • Aloita yrityksesi omat selvittelyt nopeasti riitautuksen jälkeen
  • Pyydä asiakkaaltasi kirjallinen peruste riitautukselle
  • Jos tilanne ei ratkea nopeasti omin voimin, käänny lakimiehen puoleen
  • Lakimiehen toimenpiteet eivät tarkoita pelkästään sitä, että edetään heti oikeudenkäyntiin vaan monesti tavoitteena on saada aikaan sovintoratkaisu

Haluatko saada lisää tietoa luotonhallintaan ja perintään liittyen? Täältä löydät kootusti kaikki ajankohtaiset oppaamme, myös oppaan reklamaatioiden oikeaan käsittelyyn>>

Meillä Visma Duetolla on kokemusta mitä erilaisimpien riita-asioiden ratkaisemisesta, joten älä epäröi ottaa yhteyttä!

Terhi Rosti (e. Hakkarainen)
perintäpalvelupäällikkö

Kategoriassa: Blogi